Regulamin

§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod

adresem naginamyceny.pl

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem naginamyceny.pl (zwany dalej: Sklepem

internetowym Big-Apple), jest prowadzony przez Big-Apple Jakub Dąbrowski, , NIP: 8961153022,

REGON: 020797313. (zwaną dalej „Big-Apple”).

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: ul. Pobożnego 12a, 50-242 Wrocław;

2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: 600 158 581;

3) adres poczty elektronicznej: pobożnego@big-apple.pl

1.4. Regulamin sklepu internetowego Big-Apple umieszczony jest nieprzerwanie na stronie

internetowej naginamyceny.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i

utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie

posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą

osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu

działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z

jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Usługodawca/Sprzedawca – Big-Apple Jakub Dąbrowski, ul. Pobożnego 12a, 50-242 Wrocław,

NIP: 8961153022, REGON: 020797313,

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem naginamyceny.pl przez BigApple Jakub Dąbrowski

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy

sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

(Dz.U.2020.344),

2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą

prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać

Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym

również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży

Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach

umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz.U.2020.287).

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają

podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są

wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Big-Apple, jak również opisy towarów i usług

stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter

wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia

przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Big-Apple kodów rabatowych upoważniających

do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają

zamianie na równowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Big-Apple konieczna jest akceptacja

niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Big-Apple konieczne jest

posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a

także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy

elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox,

Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która

dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest

przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach

mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego Big-Apple posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół

szyfrowania komunikacji.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym Big-Apple można dokonywać poprzez wypełnienie

odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych

osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie

informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez

przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w

formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez

Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie

niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres

mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Big-Apple jest możliwe 24 godziny na dobę

przez wszystkie dni w roku

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie Big-Apple istnieje możliwość płatności w jeden z następujących

sposobów:

– przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

– płatność gotówką przy odbiorze osobistym (pobranie),

– za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer

rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na

rachunku bankowym sklepu Big-Apple zamówienie jest przekazywane do dalszego procedowania.

5.3. Sklep internetowy Big-Apple obecnie nie umożliwia realizację płatności za pomocą systemu

ratalnego oraz leasingowego. W razie zmian szczegółowe informacje o podmiotach realizujących

przedmiotową usługę dostępne będą na stronie naginamyceny.pl

5.4. Sklep internetowy Big-Apple umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących

zewnętrznych serwisow płatności elektronicznych takich jak:

-Przelewy24

5.5. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych

sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po tym terminie

zamówienie zostanie anulowane.

5.6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności

przy odbiorze przesyłki.

§ 6 Dostawa

6.1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod

adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia. Zamówienia na terenie Uni

Europejskiej będą rozpatrywane indywidualnie. Nie dostarczamy towarów poza Unię Europejską.

6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych Big-Apple i wynosi

48 godzin. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w

karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej

wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się m.in. za pośrednictwem:

– DHL Parcel

– UPS

– GLS

– Kurier InPost

– Kurier DPD

– Orlen Paczka

– Poczta Polska

– GEIS

– InPost Paczkomaty

– Fedex

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie

poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy Big-Apple Jakub

Dąbrowski. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie

internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

6.7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.

6.8. W momencie przyjęcia towaru, Klient potwierdza jego odbiór. Od tej pory towar staje się

własnością Klienta.

§ 7 Odstąpienie do umowy

7.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł

umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy

sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący

powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu

udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: Big-Apple

Jakub Dąbrowski ul. Pobożnego 12a, 50-242 Wrocław; może to także zrobić drogą elektroniczną za

pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy

sprzedawcy poboznego@big-apple.pl . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia

przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt.

7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu)

jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki)

oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej

przyjęcie zamówienia do realizacji).

7.4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,

oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza

odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o

odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r.

– o prawach konsumenta)

7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na

prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w

Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi

Sprzedawca.

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego

uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z

30.5.2014 r. – o prawach konsumenta t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument lub Przedsiębiorca

na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu

rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy.

Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi

zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza

zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do

obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym

koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie

później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia

Kupującego o odstąpieniu od umowy i zwracanego towaru.

7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie

zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w

porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z

koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umow

ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta,

7.12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż

zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie

odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§8 Reklamacje

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności

Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi

postanowieniami Regulaminu.

8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w

przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym

fakcie listownie na adres Big Apple Jakub Dąbrowski, ul Pobożnego 12a, 50-242 Wrocław lub

poprzez e-mail na adres poboznego@big-apple.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką

zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę

wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art.

560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają

charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak

ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację

za uzasadnioną.

8.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego

Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz

zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do ktorych zadań

statutowych należy ochrona konsumentów,

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące

przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o

którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity:

Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej

Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sadów konsumenckich

określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia

regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sadów polubownych przy

wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. Z 2017 r. poz. 1356).

8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z

2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a

Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez

wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach

internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źrodło informacji na temat form

pozasądowego rozstrzygania sporow mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i

Konsumentami.

§9 Zasady publikowania opinii

9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na

stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad

poprawniej polszczyzny.

9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej

odpowiedzialności za ich treść.

9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa,

ani praw osob trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego

w Sklepie Internetowym Big-Apple.

9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia

ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące

przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

§ 10 Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu

internetowego Big-Apple, dostępnego na stronie www.naginamyceny.pl

§ 11 Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w

niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie

wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania

określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o

zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ABC zobowiązany jest do

nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą

odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.naginamyceny.pl

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2023.

11.8.

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

WZOR FORMULARZA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat:

Big-Apple Jakub Dąbrowski

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*).

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta (-ow)

Adres konsumenta (-ow)

Podpis konsumenta (-ow)

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data

(*) niepotrzebne skreślić